KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

Mēs esam gandarīti, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un tā produktiem. Whirlpool grupa (definēta tālāk) ļoti nopietni uztver jūsu datu aizsardzības tiesības un ir apņēmusies uzlabot savu klientu pieredzi atbilstoši visiem piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Lūdzu, izlasiet mūsu Konfidencialitātes paziņojumu, lai uzzinātu vairāk par jūsu personas datu apstrādi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, uzņēmums Whirlpool Latvia SIA, kas ir reģistrēts saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, ir daļa no Whirlpool grupas (« Whirlpool grupa »), kura juridiskā adrese ir Aleksandra Čaka iela 118 - Rïga LV 1012 (Whirlpool, mēs vai mūsu), rīkojoties kā datu pārzinis, vēlas sniegt fiziskām personām, tostarp, bet ne tikai, šīs tīmekļa vietnes (Tīmekļa vietne) lietotājiem (Lietotāji, jūs vai jūsu) informāciju par izmantotajiem paņēmieniem personas datu ievākšanā un apstrādāšanā saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 679/2016 (Regula) un citiem piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

 

IEVĀKTĀ INFORMĀCIJA Mēs ievācam: (1) personas datus, kurus brīvprātīgi esat mums izpaudis; (2) datus par jūsu darbībām Tīmekļa vietnē; un (3) informāciju, kas sniegta vai ievākta, izmantojot citus avotus. Mēs neievācam īpašu kategoriju personas datus saistībā ar jums (piemēram, veselības vai tiesu datus). Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, ļautu jums sērfot Tīmekļa vietnē, atbildēt uz pieprasījumiem un izmantot mūsu pakalpojumus. Tikai saņemot jūsu piekrišanu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī, lai nosūtītu jums individuālus tirgvedības ziņojumus, tostarp piedāvājumus un informāciju par atlaidēm no mums un mūsu uzticamajiem partneriem. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
UZ KĀDA PAMATA MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS Mēs izmantojam jūsu datus, lai jūs varētu izmantot Tīmekļa vietni un attiecīgos pakalpojumus. Tāpat jūsu personas dati tiek ievākti, lai pildītu juridiskus pienākumus vai aizsargātu Whirlpool leģitīmās intereses. Bez noteiktiem datiem pakalpojumu piedāvāšana vai piekļuves sniegšana Tīmekļa vietnei var būt neiespējama. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU DATUS
 
Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams paredzētajos nolūkos. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
KO MĒS DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU DATUS Jūsu datu drošība ir mūsu prioritāte. Tādēļ mēs īstenojam atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus, lai pasargātu jūsu personas datus no to nozaudēšanas, zādzības un neatļautas izmantošanas, izpaušanas vai pārveidošanas. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
AR KO MĒS DALĀMIES JŪSU DATOS Mēs varam dalīties jūsu datos ar: (1) pakalpojumu sniedzējiem; (2) mūsu saistītajiem uzņēmumiem; un (3) valsts iestādēm, kad to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Ar jūsu piekrišanu mēs varam dalīties jūsu personas datos arī ar mūsu uzticamajiem partneriem to tirgvedības nolūkos. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
JŪSU DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ Jūsu dati var tikt nosūtīti personām, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Taču mēs vienmēr pārliecināsimies, ka saskaņā ar Regulu tiek īstenoti pienācīgi un atbilstoši aizsardzības pasākumi. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
 
JŪSU TIESĪBAS Jums cita starpā ir tiesības piekļūt, integrēt, atjaunināt, labot un dzēst savus personas datus. Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit.
SAZINIETIES AR MUMS Jūs varat sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz data_protection_emea@whirlpool.com. Mēs varam labot vai atjaunināt šo Konfidencialitates paziņojumu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.

 

1. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDI

Whirlpool apstrādās šādu kategoriju datus: Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu saziņas veidlapu. Mēs varam labot vai atjaunināt šo Konfidencialitātes paziņojumu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem.

 

 1. Dati attiecībā uz jums

  Whirlpool apstrādā jūsu personas datus, kas ir ievākti vai sniegti, izmantojot dažādus avotus, tostarp, bet ne tikai, personas datus, kurus esat sniedzis mums tiešā veidā, izveidojot savu kontu un/vai reģistrējot iegādāto produktu, kā arī pieprasot informāciju vai palīdzību un iegādājoties Whirlpool produktus interneta veikalā, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

  Šādi dati tiek apstrādāti tikai šajā Konfidencialitātes paziņojumā aprakstīto nolūku īstenošanas ietvaros. Whirlpool ir pienākums nodrošināt personas datu anonimitāti un dzēst šādus datus, ja to apstrādes nolūkos nav nepieciešama identifikācija.

   
 2. Datu pārlūkošana

  Tīmekļa vietne ievāc Lietotāju personas datus tehniskos un funkcionālos nolūkos. Šādi dati netiek ievākti ar nolūku identificēt Lietotāju, taču tie var ietvert identifikāciju, ja dati tiek, piemēram, salīdzināti ar citiem datiem trešo personu īpašumā. Šīs kategorijas dati ietver Lietotāja datora IP adresi un domēna nosaukumu, pieprasīto resursu URI (vienotā resursu identifikatora) adreses, pieprasījuma veikšanas laiku, izmantoto metodi pieprasījuma nosūtīšanai uz serveri, atbildē saņemtās datnes lielumu, servera sniegtās atbildes statusa ciparu kodu un citus parametrus, kas attiecas uz Lietotāja ierīces operētājsistēmu. Šādi dati tiek izmantoti tikai, lai ievāktu anonīmu statistisko informāciju par Tīmekļa vietnes izmantošanu un nodrošinātu pienācīgu tās darbību, un tie tiek uzglabāti atbilstoši mūsu datu uzglabāšanas prasībām. Šādi dati var tikt izmantoti, lai identificētu atbildīgās personas par iespējamiem kibernoziegumiem pret Tīmekļa vietni. Mēs varam ievākt personas datus mūsu Tīmekļa vietnē, izmantojot arī dažādu kategoriju sīkdatnes. Lai saņemtu sīkāku informāciju par sīkdatnēm, lūdzu, skatiet mūsu Paziņojumu par sīkdatnēm.

   

 

2. APSTRĀDES NOLŪKI

Attiecīgos gadījumos mēs apstrādāsim jūsu personas datus, kurus būsim ievākuši vai kurus būsiet mums sniedzis, šādos nolūkos:

 1. lai ļautu jums reģistrēties Tīmekļa vietnē, izveidojot personas kontu, lai reģistrētu produktus Tīmekļa vietnē un lai iegādātos produktus Tīmekļa vietnē;
 2. lai noformētu produkta iegādi internetā un sniegtu papildu pakalpojumus (pēcpārdošanas pakalpojumi, krāpšanas novēršana, atpakaļ nosūtīto preču pārvaldība);
 3. lai veiktu produktu piegādi uz mājām un sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus;
 4. lai nodrošinātu jūsu produkta remontu;
 5. lai atbildētu uz jūsu iesūtītajiem informācijas pieprasījumiem, tostarp pārvaldītu mūsu interaktīvajā tērzēšanas pakalpojumā saņemtās sūdzības un ziņojumus;
 6. lai nodrošinātu dalību balvu izlozēs un konkursos;
 7. lai ievērotu tiesību aktu noteikumus un nosacījumus un īstenotu savas tiesības tiesā;
 8. lai ar jūsu piekrišanu un neskarot Whirlpool leģitīmās intereses, elektroniski nosūtītu jums individuālus tirgvedības ziņojumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem (tostarp, izmantojot e-pastu, SMS, MMS, sociālo tīklu paziņojumus un mobilās lietotnes);
 9. lai sazinātos ar jums tirgvedības nolūkos pa tālruni (ar neautomatizētiem līdzekļiem) un pa tradicionālo pastu, ja vien nebūsiet no tā atteicies;
 10. lai nosūtītu jums ziņojumus par produktiem, kurus esat reģistrējis vai par kuriem esat izrādījis interesi, un lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas;
 11. lai ar jūsu piekrišanu dalītos jūsu personas datos ar rūpīgi izvēlētiem uzticamiem partneriem individuālas tirgvedības komunikācijas nolūkos, kā noteikts 6. punktā tālāk; un
 12. lai veiktu darbības uzņēmumu un to struktūrvienību nodošanas, pārņemšanas, apvienošanās, atdalīšanās un citu darījumu īstenošanas nolūkos.

 

3. APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS
 1. Personas datu sniegšana saskaņā ar 2. punkta a), b), c), d), e) un f) sadaļu ir nepieciešama nolūkos, kuros sniedzāt un dalījāties savos datos ar mums, tostarp, bet ne tikai, lai reģistrētos Tīmekļa vietnē, iegādātos produktus internetā un izmantotu konkrētus papildu pakalpojumus, kā arī piedalītos balvu izlozēs un konkursos;
 2. personas datu sniegšana saskaņā ar 2. punkta g) sadaļu ir obligāta, jo to nosaka piemērojamie tiesību akti;
 3. personas datu sniegšana saskaņā ar 2. punkta h) un k) sadaļu nav obligāta. Ja nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu, Whirlpool, Whirlpool grupas uzņēmumi un/vai mūsu uzticamie partneri nevarēs jums nosūtīt individuālus tirgvedības ziņojumus, izmantojot automatizētus līdzekļus. Jebkurā gadījumā pēc Lietotāja piekrišanas atsaukšanas mēs vairs neapstrādāsim personas datus h) un k) sadaļā minētajos nolūkos. Mēs sagaidām, ka piekrišanu saņemt tirgvedības ziņojumus un dalīties datos (attiecīgos gadījumos) sniedz datu subjekts, uz kuru personas dati attiecas;
 4. personas datu sniegšana saskaņā ar 2. punkta i), j) un l) sadaļu ir nepieciešama, lai īstenotu Whirlpool un Whirlpool grupas leģitīmās intereses, kas būs pienācīgi sabalansētas ar jūsu interesēm.

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā mēs varam izmantot arī jūsu elektronisko kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru), kuru ievācām, pārdodot produktu vai pakalpojumu, lai nosūtītu jums individuālus tirgvedības ziņojumus par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem. Šādā gadījumā jūs varat iebilst pret šādu savas elektroniskās kontaktinformācijas izmantošu, nospiežot uz saites „anulēt abonementu" e-pasta/SMS ziņojuma apakšā jebkurā no saņemtajiem tirgvedības ziņojumiem vai atbilstoši šī Konfidencialitātes paziņojuma 9. punktam.
 

4. DATU GLABĀŠANA

Whirlpool apstrādās personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams 2. punktā aprakstītajos nolūkos. Jebkurā gadījumā glabāšanas periodi ir šādi:

 1. dati, kas ir ievākti 2. punkta a), b), c), d), e) un f) sadaļā aprakstītajos nolūkos, tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu datu subjektu pieprasījumus un ievērotu piemērojamos tiesību aktus;
 2. dati, kas ir ievākti 2. punkta g) sadaļā aprakstītajā nolūkā, tiks uzglabāti piemērojamajos tiesību aktos obligāti noteikto periodu (piemēram, nodokļu vajadzībām);
 3. dati, kas ir ievākti 2. punkta h) un k) sadaļā aprakstītajos nolūkos, tiks uzglabāti piemērojamajos tiesību aktos noteikto maksimālo datu glabāšanas periodu;
 4. dati, kas ir ievākti 2. punkta i), j) un l) sadaļā aprakstītajos nolūkos, tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu Whirlpool leģitīmās intereses.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu uzglabāšanas periodi var atšķirties atkarībā no piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem.
 

5. DATU APSTRĀDES PROCEDŪRAS

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un/vai papīra formātā, un tos aizsargā atbilstošas drošības ierīces, kas nodrošina personas datu slepenību un drošību. Proti, Whirlpool īsteno atbilstošus administratīvos, tehniskos, personiskos un fiziskos pasākumus, kas ir paredzēti, lai pasargātu personas datus no to nozaudēšanas un zādzības, kā arī no neatļautas izmantošanas, izpaušanas un pārveidošanas.

6. DATU IZPAUŠANA

Mēs dalīsimies jūsu personas datos ar saviem uzticamajiem partneriem, piemēram, pagarinātās garantijas sniedzējiem, kuri tos plāno izmantot tiešās tirgvedības nolūkos tikai gadījumos, kad būsim jūs konkrēti informējuši par to un jūs būsiet sniedzis nepārprotamu piekrišanu.

Mēs varam dalīties jūsu personas datos ar:

 1. Whirlpool grupas uzņēmumiem, kas atrodas gan EEZ, gan ārpus EEZ un rīkojas kā autonomi datu pārziņi;
 2. rūpīgi izvēlētiem trešo pušu piegādātājiem, kas atrodas gan EEZ, gan ārpus EEZ, piemēram, zvanu centru operatoriem, preču nosūtītājiem, pakalpojumu sniedzējiem vai asistējošajiem tehniķiem, citiem piegādātājiem, kuri mūsu vārdā rīkojas kā attiecīgi pilnvaroti datu apstrādātāji šajā paziņojumā aprakstītajos nolūkos, kā arī trešajām personām, kas piedalās korporatīvos darījumos, piemēram, uzņēmumu apvienošanā vai aktīvu pārdošanā.

Šādos gadījumos šiem uzņēmumiem ir jāievēro mūsu datu privātuma un drošības prasības, un tās nedrīkst izmantot no mums saņemtos personas datus nekādos citos nolūkos.

Veicot datu nosūtīšanu ārpus EEZ, mēs īstenosim pienācīgus piesardzības pasākumus saskaņā ar Regulu. Skatiet 7. punktu tālāk.
 

7. ES–ASV PRIVĀTUMA VAIROGS UN ŠVEICES–ASV PRIVĀTUMA VAIROGS

Whirlpool Corporation piedalās un ir saņēmis sertifikātu par atbilstību ES–ASV un Šveices–ASV privātuma vairogu regulējumam. Whirlpool Corporation ir apņēmies apstrādāt visus privātuma vairogu regulējuma ietvaros no ES dalībvalstīm un Šveices saņemtos personas datus atbilstoši piemērojamajiem privātuma vairogu regulējuma principiem. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairogu regulējumu, iepazīstieties ar ASV Tirdzniecības departamenta privātuma vairoga sarakstu .

Whirlpool Corporation ir atbildīgs par privātuma vairogu regulējuma ietvaros saņemto personas datu apstrādi, kā arī to nosūtīšanu trešajām pusēm, kas kā aģenti rīkojas tā vārdā. Whirlpool Corporation ievēro privātuma vairogu principus, veicot personas datu tālāku nosūtīšanu no ES un Šveices, tostarp atbildības nosacījumus attiecībā uz tālāku nosūtīšanu.

Saistībā ar personas datiem, kas tiek saņemti vai nosūtīti privātuma vairogu regulējuma ietvaros, Whirlpool ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas reglamentējošajām izpildes pilnvarām.

Noteiktās situācijās Whirlpool grupai var būt pienākums izpaust personas datus, lai atbildētu uz valsts iestāžu likumīgajiem pieprasījumiem, tostarp, lai pildītu nacionālās drošības vai tiesībaizsardzības prasības.

Ja jums ir jautājums par privātumu vai datu izmantošanu saistībā ar privātuma vairogu regulējumu, kurš, jūsuprāt, nav pienācīgi risināts, jūs varat sazināties ar mūsu trešās personas strīdu risinātāju ASV (bez maksas): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Noteiktos apstākļos, kas sīkāk aprakstīti privātuma vairoga mājaslapā jums var būt tiesības uz saistošu arbitrāžu, kad visas citas strīdu risināšanas procedūras jau būs izmantotas.

8. NEPILNGADĪGAS PERSONAS, KAS JAUNĀKAS PAR 18 GADIEM

Tīmekļa vietne nav paredzēta personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, un Whirlpool apzināti neievāc personas datus no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

9. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā bez maksas varat izmantot šādas tiesības:

 1. tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādes nolūkiem un metodēm;
 2. tiesības piekļūt saviem personas datiem (pazīstams kā „datu subjekta piekļuves pieprasījums"). Tās ļauj jums saņemt mūsu uzglabāto personas datu kopiju;
 3. tiesības pieprasīt par sevi uzglabāto personas datu atjaunināšanu vai labošanu. Tās ļauj jums labot mūsu uzglabātos nepilnīgos vai neprecīzos datus par sevi, taču mums var nākties pārbaudīt jūsu sniegto jauno datu precizitāti;
 4. tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Tās ļauj jums pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai likvidēšanu, ja mums vairs nav pamatojama iemesla turpināt to apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai likvidēšanu arī tad, ja esat veiksmīgi īstenojis savas tiesības iebilst pret apstrādi vai arī ja mums ir pienākums dzēst jūsu personas datus saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Taču ņemiet vērā, ka mēs ne vienmēr varēsim izpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus juridisku apsvērumu dēļ, par kuriem jūs attiecīgos gadījumos tiksiet informēts pieprasījuma veikšanas brīdī;
 5. tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tās ļauj jums pieprasīt savu personas datu apstrādes pārtraukšanu šādās situācijās: (a) ja vēlaties, lai nodrošinām datu precizitāti; (b) ja datu izmantošana ir nelikumīga, bet jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu; (c) ja vēlaties, lai saglabājam datus pat tad, kad mums tie vairs nav nepieciešami, jo jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai (d) ja esat iebildis pret savu datu izmantošanu, bet mums ir jāpārliecinās, vai mums nav svarīgāka leģitīma pamata tos izmantot;
 6. tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi pilnībā vai daļēji gadījumos, kad mēs pamatojamies uz savām (vai trešās personas) leģitīmajām interesēm, un jūs savas konkrētās situācijas dēļ vēlaties iebilst pret apstrādi uz šī pamata, jo jums šķiet, ka tas ietekmē jūsu pamattiesības un pamatbrīvības. Dažos gadījumos mēs varam pierādīt, ka mūsu pārliecinošās leģitīmās intereses ir svarīgākas par jūsu tiesībām un brīvībām;
 7. ja personas datus apstrādājam, pamatojoties uz piekrišanu, jums ir tiesības brīvi un jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, nospiežot uz saites „anulēt abonementu" mūsu tirgvedības ziņojumu apakšā;
 8. tiesības uz savu personas datu pārnešanu sev vai citam pārzinim. Mēs sniegsim jūsu personas datus jums vai jūsu izvēlētai trešajai personai strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
 9. tiesības sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz data_protection_emea@whirlpool.com
 10. tiesības iesniegt sūdzību kompetentai nacionālajai datu aizsardzības vai tiesu iestādei.

Ja vēlaties izmantot iepriekš minētās tiesības vai uzdot jautājumus par saviem personas datiem, kurus uzglabājam, lūdzu, sūtiet mums e-pastu uz data_protection_emea@whirlpool.com vai rakstiet uz: Whirlpool Latvia SIA, Aleksandra Čaka iela 118 - Rïga LV 1012. Puteaux adresējot sūtījumu Datu aizsardzības nodaļai.

 

10. GROZĪJUMI UN ATJAUNINĀJUMI

Mēs šo Privātuma Paziņojumu regulāri pārskatām. Mēs varam šo Privātuma Paziņojumu atjaunot, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu darbībās, kuras tiek veiktas saistībā ar privātumu. Ja mēs veiksim jebkādas būtiskas izmaiņas, mēs jūs informēsim pirms to spēkā stāšanās, veicot izmaiņas šajā Privātuma Paziņojumā. Mēs mudinām jūs laiku pa laikam pārskatīt mūsu Privātuma Paziņojumu, lai iegūtu jaunāko informāciju par mūsu darbībām, kuras tiek veiktas saistībā ar privātumu. Šis Privātuma Paziņojums pēdējo reizi tika atjaunots 2019. gada 25. janvārī.